Stacja jest własnością firmy TRANSKOM i jednocześnie wchodzi w skład sieci franczyzowej CIRCLE K. Oficjalnie działamy pod szyldem kanadyjskiego koncernu od października 2017.

Circle K-JPG,0Marka CIRCLE K to przede wszystkim gwarancja wysokiej jakości paliw. Podobnie jak inne stacje o zbliżonym standardzie oferujemy szeroki asortyment różnorodnych produktów i usług.

 • napoje i używki,
 • artykuły spożywcze,
 • produkty drogeryjne,
 • akcesoria samochodowe,
 • zabawki i upominki,
 • produkty gastronomiczne fast-food,
 • AdBlue – czysta jazda,
 • i wiele innych.

Stacje Circle K słyną również z pysznych i chrupiących hot-dogów, które cieszą się ogromnym powodzeniem wśród naszych klientów.

Klientom instytucjonalnym oferujemy sprzedaż bezgotówkową za pomocą kart paliwowych Routex oraz innych.

Oferujemy następujące karty wydawane przez koncern Circle K:

 • Karta paliwowa Routex Circle K,

 • Karta rabatowa Prepaid Circle K

 • Karta lojalnościowa Extra Club Circle K

Karty oferują atrakcyjne rabaty na zakup paliwa, gazu i oleju napędowego oraz olejów silnikowych, a także na korzystanie z myjni, zakup akcesoriów samochodowych lub produktów żywnościowych w sklepach na stacjach. Karta umożliwia także płacenie za autostrady we Francji i Austrii oraz za przejazdy tunelami w całej Europie.

Naszych klientów zapraszamy również do udziału w programie lojalnościowym. Pozwala on na zdobywanie punktów oraz wymianę na atrakcyjne nagrody. Ponadto klubowicze mogą liczyć na wiele promocyjnych ofert.

Adres: ul. Gdyńska 2, Czerwonak

Telefony
Sklep: 61 652 64 72
Kierownik: 61 652 64 70

Regulamin konkursu pod nazwą „ZATANKUJ I WYGRAJ”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu pn. „ZATANKUJ I WYGRAJ” (zwanego dalej “KONKURSEM”), jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transkom Sp. z o.o. ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy (zwany dalej „Organizatorem”).

2. KONKURS nie jest loterią promocyjną ani inną grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Celem KONKURSU jest upowszechnienie wiedzy i promocji Stacji Paliw Circle-K w Czerwonaku.

4. Regulamin KONKURS dostępny jest na Stacji Paliw Circle-K w Czerwonaku ul. Gdyńska 2 oraz na stronie internetowej Organizatora www.transkom.com.pl

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem konkursu jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka osobowa, spółka kapitałowa w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem minimum trzykrotnego zakupu w okresie trwania konkursu paliwa na Stacji Paliw Circle-K w Czerwonaku przy ul. Gdyńska 2. Wymagana minimalna ilość dokonanych zakupów paliwa ustalana będzie przez Organizatora w oparciu o ilość wystawionych faktur na danego Uczestnika.

2. Laureatem zostanie podmiot, który w okresie trwania KONKURSU dokona zakupu największej ilości paliwa. Łączna ilość zakupionego paliwa w okresie trwania KONKURSU będzie ustalana w oparciu o wystawione faktury VAT.

3. Uczestnik przystępując do KONKURSU akceptuje treść niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają do udziału w KONKURSIE.

4. KONKURS trwa od 3 do 7 czerwca 2019 r.

5. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej najpóźniej do dnia 14 czerwca
2019 r.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w KONKURSIE jest bezpłatne użyczenie przez Organizatora powierzchni reklamowej w okresie od 1 lipca 2019 do 31 sierpnia 2019 r. na billboardzie o wymiarach 502×251 cm znajdującym się na Stacji Paliw Circle-K w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej 2.

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

5. Nagroda obejmuje wyłącznie bezpłatne użyczenie, o którym mowa w pkt 1, Organizator nie pokrywa kosztów wydruku, zawieszenia i zdjęcia reklamy.

6. Zwycięzca KONKURSU zobowiązany będzie do podpisania z Organizatorem umowy użyczenia powierzchni reklamowej określonej w pkt 1.

§ 4. ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

1. Klasyfikacji i ostatecznej oceny Uczestników KONKURSU dokonuje KOMISJA KONKURSOWA (zwana „Komisją”), w skład której wchodzi Zarządu Organizatora oraz kierownik Stacji Paliw Circle-K w Czerwonaku.

2. Rozstrzygnięcie KONKURSU nastąpi w dniu 10 czerwca 2019 r.

3. Laureat KONKURSU zostanie powiadomieni o wygranej i warunkach skorzystania z Nagrody telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail.

4. Organizator ma prawo opublikować dane Laureata na stronie internetowej www.transkom.com.pl

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem dany Uczestnik może zostać wykluczony z KONKURSU.

7. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia KONKURSU w każdym czasie bez konieczności podania przyczyny.

§ 5. ODWOŁANIA

1. Wszelkie odwołania dotyczące sposobu przeprowadzania KONKURSU, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania KONKURSU, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników.

2. Odwołanie zgłoszone po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych i pozostaje bez rozpoznania.

3. Pisemne odwołanie powinno zawierać imię, nazwisko, nazwę firmy, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Odwołanie powinno być przesłane listem poleconym na adres Organizatora.

4. Odwołania rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne mające zastosowanie przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z KONKURSU będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad KONKURSU w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie dostępna na Stacji Paliw Circle-K w Czerwonaku ul. Gdyńska 2 oraz na stronie internetowej Organizatora www.transkom.com.pl.