POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o.. Dane osobowe są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z obowiązywaniem RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach ul. Piaskowa 1 62-028 Można się z nami skontaktować:

 • listownie: ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy,

 • mailowo: info@transkom.com.pl,

 • telefonicznie: +48 61 65 14 700

Cele oraz podstawy przetwarzania danych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe w ramach swojej działalności:

 1. w celu wykonywania umów z klientami oraz podmiotami współpracującymi z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym TRANSKOM Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o., m.in. w celu świadczenia usług klientom, w celach marketingu bezpośredniego, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa IT, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 3. w celu realizacji procesów rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania. Dane będą przetwarzane do chwili upływu terminów przedawnienia związanych z umową, do chwili zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TRANSKOM Sp. z o.o., lub przez czas wymagany przepisami prawa. W zakresie działań marketingowych dane będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Państwa sprzeciwu w tym zakresie.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Do danych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy (np. kurierzy), obsługę IT, obsługę księgową i podatkową, oraz profesjonalnego niszczenia dokumentacji i innych nośników danych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza obszarem EOG.

Państwa prawa

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • prawo do usunięcia danych, jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, żebyśmy je przetwarzali;

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub jeśli nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody);

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku działań marketingowych lub w szczególnych sytuacjach, jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu wykonania Państwa praw prosimy o skierowanie żądania pod adresem

e-mail: info@transkom.com.pl. Prosimy pamiętać, że przed realizacją Państwa praw będziemy uprawnieni do zidentyfikowania Państwa tożsamości.

Pozostałe informacje

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest potrzebne do zawarcia i wykonania umów lub prowadzenia przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. działań marketingowych.

Przetwarzając dane nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonujemy profilowania.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronie www.transkom.com.pl.