info-147927_1280ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Komisja Przetargowa Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TRANSKOM Sp. z o.o.
w Koziegłowach informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawy oleju napędowego do autobusów, do zbiorników stacji paliw ul. Piaskowa 1, P.W.TRANSKOM Sp. z o.o. (Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2016/S 047-078886), w którym to przetargu kryterium oceny stanowiła cena (100%), wybrano ofertę Wykonawcy:

MAC-BENZ Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz S.J., 64-500 Szamotuły ul. Lipowa 72a

Wykonawca ten, w toku badania i oceny ofert, uzyskał w zakresie kryterium ceny najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt. Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Więcej na