Zapytania ofertowe

PW TRANSKOM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych

  1. (nr ew. 3/16) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja 5 przystanków komunikacji transportu publicznego wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną”.
  2.  (nr ew. 2/16) Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku na wykonanie usługi opracowania Studium wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie z Wielkopolskiego
    Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3 Wspieranie
    strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w
    obszarze transportu miejskiego.

Załączniki do pobrania